Investeren in zeewierboerderijen als bijdrage aan stikstofoplossing

De stikstofproblematiek die ons land in zijn greep heeft, kan wel een concrete oplossing gebruiken. De systematische maatregelen kunnen inmiddels op meer tegenstanders dan medestanders rekenen. Quick-fix maatregelen, zoals enzymen toevoegen aan veevoer zodat zij minder ammoniak uitstoten, bieden mogelijk kortstondig verlichting. Er is behoefte aan langdurige en duurzame oplossingen. 

Opname van 10% landelijke stikstofuitstoot

Stel: 25% van de geplande windparken op zee worden gebruikt voor duurzame zeewierteelt. Deze 500km2 kan een significante bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. “Het cultiveren en kweken van grote hoeveelheden zeewier, kan tot wel 10% van de landelijke stikstofuitstoot opnemen,” aldus Frederik Van Baelen. Met elke oogst, ieder jaar weer. Zo kunnen boeren op zee compensatie bieden voor de boeren op land en creëren we ruimte voor Nederlandse bedrijvigheid.

Teelt én toepassingen dragen bij

De winst is dubbelop door de toepassingen die zeewier kent. Diverse zeewiersoorten bevatten natuurlijk bromoform dat de productie van methaangas bij koeien tegengaat. Verschillende partijen, waaronder Barentz Animal Nutrition als partner in de Stichting Noordzeeboerderij, zetten dit al succesvol in. “De toekomst van veevoer ligt in duurzaam verbouwde grondstoffen en additieven die bijdragen aan een verminderde impact van deze sector op het milieu. Zeewier speelt hierin nu nog een kleine rol, maar heeft een enorme potentie en kan de impact van de huidige problematiek op onze boeren verminderen” aldus Tim Lemeer, Vice President bij Barentz. Studies tonen aan dat het toevoegen van zeewier aan veevoer een 90% methaangasreductie kan opleveren in het laboratorium en circa 50% onder werkelijke omstandigheden. Methaangas is een 24x steker broeikasgas dan koolstofdioxide. Ook lopen er op dit moment onderzoeken naar hoe zeewier in veevoer de ammoniakvorming bij koeien kan reduceren; een reductie in ammoniak weer de stikstofbalans ten goede. Teelt & toepassing van zeewier dragen dus bij aan de milieudoelstellingen van het kabinet.

Onze oproep aan de Minister

De sector wordt nu nog gedreven door kleine pioniers met grote ambities. Daarom doen we een oproep aan onze Minister Schouten van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor daadkrachtig stimuleringsbeleid. We stellen voor om samen met het zeewierplatform een zeewierfonds of -regeling te realiseren dat grootschalige pilots op gang brengt en financiert. Maar wel onder voorwaarde van: zoveel mogelijk kennisdeling, het stimuleren van natuurinclusiviteit en het bouwen van sterke ketens voor de verwerking en verwaarding van een aantal commerciële soorten zeewier.

Dit is het moment om fors in deze sector te investeren: voor boeren op zee én op land. De oplossingen voor de stikstof- en klimaatcrisis vragen om innovatie, lef en slagkracht! De pioniers in de Nederlandse zeewiersector barsten ervan. En nu vragen we ook de overheid om verder in te stappen.  

 

Bijlage: Open brief die we hebben verstuurd aan de pers