Meetboei NSIL

Waar gaat het project over?

Het creëren van een referentiepunt op de Noordzee door verschillende parameters van zee, zoals stroming, troebelheid, Chlorofyl-a en licht, te meten met een meetboei. De meetboei legt verschillende dataseries van deze parameters vast op het North Sea Innovation Lab. Dit project is onderdeel van en wordt samen uitgevoerd met Proeftuin op de Noordzee. 

Waarom is dit van belang?

De Noordzee is een broedkamer voor groene, technologische en maatschappelijke innovaties; denk aan windenergie, zeewierteelt, maar ook sport- en consumentenbeleving. Om een broedkamer te kunnen blijven, moeten zowel deze innovaties bestand zijn tegen de soms harde Noordzeecondities en moet de Noordzee bestand zijn tegen de innovaties om gezond te blijven. Daarvoor is het nodig om te weten hoe de zee zich gedraagt én hoe deze veranderd. Dat doen we door tijdens en na de introductie van een nieuwe zee-innovatie, bijvoorbeeld een windpark of zeewierboerderij, verschillende parameters van de Noordzee in de gaten te houden. Denk hierbij aan troebelheid, zoutgehalte, lichtwaardes en stromingsprofielen. Die metingen vergelijken we vervolgens met de nulmeting van datzelfde zeegebied om een uitspraak doen over de robuustheid voor de innovatie en gesteldheid van de Noordzee. Maar: zo’n referentiepunt van de nulmeting ontbreekt nu nog. Daarom is het nu erg lastig om innovaties te ontwikkelen die bestand zijn tegen de harde condities van de Noordzee, als  de impact van die innovaties op de Noordzee waar te nemen. We weten namelijk niet wat ‘normaal’ is voor is dat stukje zee. Daarom installeren we de Meetboei: voor het vastleggen van de zogenaamde ‘nulmeting’. De Meetboei wordt uitgerust met verschillende sensoren om diverse waarden van de zee te meten. Zo legt de Meetboei een basis voor alle bewijsvoering voor effectiviteit van toekomstige innovaties op de Noordzee. 

Wat zijn de doelstellingen?

  • Het ontwerpen van de Meetboei die voldoet aan de zee-ontwerpcriteria 
  • Het installeren en tewaterlating van de Meetboei op het North Sea Innovation lab
  • Het monitoren en vastleggen van de metingen die de Meetboei doet
  • Referentiekader vastleggen van data binnen de Proeftuin op de Noordzee

Wat doen wij in dit project?

Stichting Noordzeeboerderij maakt het ontwerp en ontwikkelt de Meetboei. Daarnaast werken we nauw samen met Proeftuin de Noordzee om ervoor te zorgen dat de meetboei relevante informatie vastlegt voor andere initiatieven binnen de Proeftuin. 

Wat zijn de resultaten?

De Meetboei is gebouwd en bevindt zich sinds 6 feberuari op zee (het North

Dit project past binnen onze prioriteiten…

Productielocaties, Teelt & technologieën

Welke andere partijen zijn betrokken bij dit project?

Proeftuin op de Noordzee, inclusief Gemeente Den Haag, KPN, TU Delft, TNO, Sailing Innovation Centre, Svašek Hydraulics en het Watersportverbond. Vanuit het Europese project IMPAQT worden er diverse sensoren op de Meetboei geplaatst. Design en ontwikkeling verloopt samen met Aqitec.
Daarnaast is er ruimte voor andere gebruikers van de Proeftuin om aanvullende sensoren op de Meetboei te plaatsen.

Financiering: 25.000 (bouwfase)
Fonds: De bouw van de Meetboei wordt gesubsidieerd door Proeftuin op de Noordzee. Verder worden er meetsensoren geleverd vanuit het Europese project IMPAQT.
Partners: 8
Periode: 08/2019 – 06/2020
Contact: Zinzi 
Website: https://proeftuinopdenoordzee.nl/